Strojírna Loučná, a.s. Strojírna Loučná, a.s.
O nás Dřevařské technologie Zpracování dřevního odpadu
Zpracování kulatiny a řeziva
Manipulační linky
Náhradní díly
Vzduchotechnika
Ocelové konstrukce
Ocelové svařence
Výpalky z oceli
Soustružení a frézování
Elektroinstalace
Jednoúčelová zařízení
Výrobní program
Strojní vybavení Reference Volná místa Obchodní podmínky Kontakt O nás Strojní vybavení Reference Volná místa Obchodní podmínky Kontakt
I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále též „VODP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účelem těchto VODP je podrobná úprava práv a povinností ze smlouvy o dílo mezi zhotovitelem – společností Strojírna Loučná a.s. a objednatelem, při provádění předmětu smlouvy (dále jen díla), zejména poskytování služeb souvisejících se zhotovením, dodáním a montáží díla.
 2. Tyto VODP společně s konkrétními podmínkami provádění díla, jež jsou obsahem smlouvy o dílo, smlouvy obdobné nebo potvrzení objednávky či nabídky (dále též „Smlouva“), představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách provádění díla a nahrazují všechny dosavadní podmínky navrhované objednatelem a předchozí ústní či písemná ujednání. V případě, že ze Smlouvy bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VODP, pak platí přednostně ujednání Smlouvy oproti těmto VODP.
 3. VODP jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření Smlouvy, pokud bude příslušná Smlouva obsahovat písemný odkaz na tyto VODP a VODP budou ke Smlouvě přiloženy nebo objednatel potvrdí ve Smlouvě či jiným způsobem, že je mu obsah VODP znám.
 4. Změny a doplňky VODP, jakož i jakékoliv změny, doplňky a dodatky Smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou, po předchozím odsouhlasení oběma smluvní mi stranami.
 5. Za právní jednání učiněna písemně jsou považována též právní jednání učiněna elektronickými nebo jinými technickými prostředky, umožňujícími zachycení obsahu a určení jednající osoby za předpokladu, že jejich obsah bude určitý a srozumitelný a dané právní jednání učiní osoba uvedena ve Smlouvě. Toto ujednání neplatí pro právní jednání dle bodu 4. tohoto článku VODP.
 6. Veškeré údaje uvedené ve Smlouvě, dále též informace, dokumenty a ostatní podklady poskytnuté zhotovitelem objednateli v souvislosti se Smlouvou, které nejsou běžně dostupné, jsou obchodním tajemstvím zhotovitele (dále též „důvěrné informace“). Objednatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele tyto důvěrné informace nepoužije pro svou potřebu v rozporu s účelem Smlouvy, ani je neposkytne a neumožní k nim přístup třetím osobám.
 7. V případě, že objednatel nesplní některý ze svých smluvních závazků či zákonných povinností, může zhotovitel buďto trvat na jejich splnění nebo může odstoupit od Smlouvy. V obou případech má zhotovitel nárok na náhradu majetkové újmy, která mu tímto vznikla.


II. Balení

 1. Pokud se smluvní strany na základě požadavku objednatele nedohodnou na speciálním způsobu balení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je zhotovitel povinen jej opatřit balením dle zvyklosti pro konkrétní dílo, vhodným pro odeslání a přepravu, jinak způsobem potřebným pro uchování díla a jeho ochranu.
 2. Pokud nedojde k jiné dohodě, jsou obaly považovány za nevratné obaly, které zůstávají v dispozici objednatele , vyjma obalů, u kterých se smluvní strany dohodnou na podmínkách jejich vrácení zpět k zhotoviteli. V případě uzavření dohody o vratných obalech, zůstává vlastníkem těchto obalů zhotovitel a po dobu, kdy se budou tyto obaly nacházet v dispozici objednatele, nese objednatel nebezpečí škody na těchto obalech.


III. Cena a platební podmínky

 1. Dohoda o ceně díla, případně o způsobu určení této ceny, je náležitostí nezbytnou pro vznik Smlouvy.
 2. Ve Smlouvě je uvedena cena díla jako cena bez daně z přidané hodnoty (dále též „DPH“). Objednatel je povinen uhradit cenu zboží po jejím zvýšení o aktuální platnou sazbu DPH. Toto neplatí, pokud je plnění uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti a povinnosti přiznat DPH má objednatel.
 3. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu díla v případě, že kdykoliv v průběhu období, pro které byla cena sjednána, včetně období následující po vyhotovení návrhu Smlouvy zhotovitelem, až do doby dodání díla, dojde k podstatnému zvýšení rozhodných výrobních nákladů nezbytných k zhotovení díla. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli upravenou výši ceny díla písemně s doložením způsobu výpočtu této cenové změny.
 4. Pokud je sjednána cena díla dle počtu kusů movitých věcí (dále též zboží), je rozhodující údaj o odeslaném zboží uvedený v příslušném dokladu k zásilce, zpravidla dodacím listu.
 5. Zhotovitel má právo vyúčtovat cenu díla, popř. jeho část, (též cena díla) na základě faktury vystavené k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tj. k datu, kdy dojde ke splnění povinnosti dodat dílo v souladu se smlouvou, nestanoví-li Smlouva jinak.
 6. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla na účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu, v době splatnosti do 30 dnů od data vystavení faktury, není-li ve Smlouvě sjednána doba splatnosti. Oprávněné námitky k obsahu vystaveného daňového dokladu je objednatel povinen uplatnit nejpozději do 5-ti dnů ode dne jeho doručení.
 7. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je vyúčtovaná částka odpovídající plné výši ceny díla /netto a effective/, případně jiný peněžitý dluh objednatele připsán v prospěch bankovního účtu zhotovitele.
 8. V případě, že objednatel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve sjednané výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.
 9. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu (-y) na zaplacení ceny díla, podkladem pro zaplacení této zálohy bude zálohová faktura, splatná do 30 dnů od data vystavení zálohové faktury, pokud se strany nedohodnou ve Smlouvě na jiné době splatnosti. Zhotovitel je dále oprávněn při uzavření Smlouvy požadovat po objednateli přijatelné zajištění dluhu majetkem (dokumentární akreditiv, bankovní garance, ručení jiného subjektu, vystavení vlastní směnky či blankosměnky, zřízení zástavního práva, zajišťovacím převodem práva , postoupením pohledávky či jiné vhodné zajištění). V případě, že objednatel tomuto požadavku v dohodnutém termínu nevyhoví, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce na díle/odeslání díla nebo má právo od Smlouvy odstoupit.
 10. Zhotovitel není povinen dodat dílo, případně má právo zastavit práce na díle nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit či uplatnit jiná práva dle těchto VODP, pokud objednatel nedodrží platební podmínky k úhradě jakýchkoli peněžitých dluhů vůči zhotoviteli, dále též pokud objednatel neposkytne zhotoviteli dostatečné zajištění dluhů, případně nesplní jiné povinnosti dle tohoto článku VODP. Takové jednání zhotovitele není považováno za porušení Smlouvy či za prodlení zhotovitele s dodáním díla.
 11. Objednatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za zhotovitelem vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, na jiný subjekt, ani k těmto pohledávkám zřídit zástavní právo k zajištění svých dluhů nebo dluhů třetích osob, bez přecházejícího písemného souhlasu zhotovitele. Pro případ porušení této povinnosti objednatele se sjednává smluvní pokuta ve výši 20% z nominální hodnoty neoprávněně postoupené či zastavené pohledávky. Objednatel není rovněž oprávněn k jednostrannému započtení pohledávek na své dluhy vůči zhotoviteli.


IV. Podmínky dodání zboží

 1. Zhotovitel dodá dílo v průběhu lhůty sjednané ve Smlouvě jako doba plnění. Zhotovitel je oprávněn dodat dílo předčasně, pokud takové dodání objednatel neodmítne poté, kdy byl zhotovitelem informován o připravenosti dodání díla, popř. odeslání. Objednatel není oprávněn požadovat předčasné dodání díla.
 2. Doba plnění může být zhotovitelem přiměřeně prodloužen o dobu nezbytnou k odstranění překážek znemožňujících/ztěžujících plnění zhotoviteli. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a vyvine maximální úsilí k urychlenému odstranění těchto překážek.
 3. Zhotovitel má též právo prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých dluhů vůči zhotoviteli, a to i z jiné Smlouvy.
 4. Zhotovitel oznámí objednateli odeslání každé zásilky zboží, která je součástí díla, ve lhůtě do 24 hodin po jejím odeslání.
 5. Pokud nemá Zhotovitel vůči objednateli žádnou povinnost uzavřít přepravní smlouvu, je objednatel povinen dílo, případně zajistit jeho převzetí, a to nejpozději do 10-ti dnů poté, kdy bude zhotovitelem vyrozuměn o připravenosti díla k odeslání.
 6. Zhotovitel je oprávněn uskutečnit dílčí či částečné dodání díla a objednatel je zavázán takovouto dodávku převzít.
 7. Nezbytnou podmínkou pro odeslání díla zhotovitelem je rovněž řádné zaplacení všech splatných peněžitých dluhů objednatelem ze všech smluvních vztahů.
 8. V případě, že je dílo dodáváno objednateli – subjektu zaregistrovanému k dani z přidané hodnoty (DPH/VAT) na území státu EU, podléhá dodání díla při splnění zákonem stanovených náležitostí režimu přenesené daňové povinnosti na objednatele. Dodacím dokumentem na území státu EU jsou příslušné dopravní dokumenty, zejména nákladní list MR, CIM B/L atd. Pokud je dodání díla uskutečňováno dle dodací doložky, podle níž nemá zhotovitel žádnou povinnost vůči objednateli uzavřít přepravní smlouvu, zavazuje se objednatel neprodleně poskytnout zhotoviteli náležitý důkaz o převzetí dodaného díla, případně převzít dodací list poskytnutý zhotovitelem, prokazující dodání díla.
 9. Objednatel se zavazuje neprodleně písemně informovat zhotovitele o veškerých změnách týkajících se jeho daňové identifikace (DPH/VAT číslo), případně též o změně režimu v registraci DPH/VAT (plátce – neplátce). Při porušení této povinnosti objednatelem je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu veškeré majetkové ujmy, která mu vznikla v důsledku odvodu DPH či zaplacením sankcí či jiného plnění správci daně.
 10. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele neprodleně po převzetí díla od dopravce o poškození či znehodnocení díla během přepravy a uvést své výhrady do příslušného dopravního dokumentu.


V. Vlastnické právo k dílu a omezení dispozičního práva

 1. Dílo zůstává vlastnictvím zhotovitele až do úplného zaplacení ceny díla včetně DPH (tzv. „výhrada vlastnického práva“).
 2. Objednatel není oprávněn dílo prodat či jiným způsobem jej zcizit, zatížit, poškodit, znehodnotit, zničit a provádět na něm jakékoli změny, úpravy, opravy či jinak s ním nakládat, např. přemístit dílo z místa plnění na jiné místo či s ním disponovat, zejména zřídit k tomuto dílu zástavní právo či poskytnout jiné zajištění ve prospěch třetí osoby; kromě práva objednatele užívat dílo v rámci účelu smlouvy a při běžné obchodně výrobní činnosti. Dílo do doby než se objednatel stane vlastníkem díla musí být na viditelném místě opatřeno informací o tom, že dílo je dosud ve vlastnictví zhotovitele.
 3. V případě, že bude objednatel v prodlení s placením ceny díla, je zhotovitel oprávněn s titulu výhrady vlastnického práva vyzvat objednatele k okamžitému vydání díla a dostavit se k převzetí díla do místa plnění, popř. do místa, kde se dílo skutečně nachází. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli převzetí díla a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Veškeré náklady spojené s uplatněním výhrady vlastnického práva nese objednatel.


VI. Vyšší moc

 1. V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu vznikne nezávisle na vůli některé ze smluvních stran mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale zabránila některé ze smluvních stran ve splnění závazků ze Smlouvy, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání a projednat další opatření. Těmito „překážkami“ smluvní strany shodně rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření úřadů, přírodní pohromy, jako požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, arktické mrazy znemožňující či omezující přepravu díla apod., dále zhotovitelem nezaviněné zpoždění dodávek zboží, materiálů a komponentů, dopravní výluky či zpoždění, krádež díla nebo zboží, které je součástí díla při přepravě, havárie výrobního zařízení či jeho částí a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností. Smluvní strana, u níž nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplnění závazků ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení.
 2. Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než 30 kalendářních dnů, má každá ze smluvních stran právo od Smlouvy odstoupit.


VII. Práva z vadného plnění – reklamace

 1. Zhotovitel je povinen dodat dílo v ujednané v jakosti, množství , hmotnosti a provedení dle technické specifikace uvedené ve Smlouvě, technických podmínkách či v jiném dokumentu odsouhlaseném smluvními stranami. Nejedná se o vadu plnění a dílo se považuje za řádně dodané, pokud množství (hmotnost) či jakost dodaného zboží odpovídá přípustné toleranční odchylce vyplývající ze Smlouvy, VODP, technických podmínek, platných norem či jiných obecně závazných přepisů.
 2. Objednatel je povinen dílo prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství neprodleně po jeho dodání.
 3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 12 měsíců ode dne dodání díla, pokud ze Smlouvy nevyplývá jiná délka záruční doby.
 4. Zjevné vady díla, které bylo možné zjistit prohlídkou při dodání díla, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po dodání díla. Ostatní vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruční doby.
 5. Veškeré reklamace vad díla musí být písemné a musí obsahovat identifikační údaje reklamované dodávky (číslo Smlouvy, datum dodání, číslo dopravního dokladu, číslo faktury atd.), popis zjištěných vad sdoložením důkazů o vadách. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k reklamovanému dílu za účelem prověření oprávněnosti reklamace.
 6. Je-li to technicky možné je objednatel povinen zabezpečit oddělené skladování reklamovaného díla, popř. zamezit přístup třetím osobám, a to až do dne vyřízení reklamace. Volné nakládání s uvedeným dílem, které by znesnadňovalo nebo znemožňovalo reklamační řízení, je bez předchozího souhlasu zhotovitele nepřípustné. Pokud objednatel poruší uvedené povinnosti a rovněž neumožní zhotoviteli přesvědčit se o existenci vad (-y), event. mu neumožní přístup k místu, kde se dílo nachází či k dílu jako takovému, neposkytne zhotoviteli na jeho žádost vzorky vzniklé při činnosti díla, nebo nedodá ve lhůtě stanovené zhotovitelem v jeho stanovisku k reklamaci dostatečné podklady k tomu, aby byl zhotovitel schopen vyčíslit přiměřenou slevu z ceny díla; jsou tyto skutečnosti důvodem pro zamítnutí reklamace a způsobují ztrátu nároků objednatele z vad dodaného díla.
 7. Neprodleně po obdržení reklamace objednatele je zhotovitel povinen zahájit šetření reklamace tak, aby nejpozději do 30 dnů od data obdržení reklamace sdělil zhotovitel objednateli své stanovisko k reklamaci. V případě oprávněné reklamace díla má zhotovitel povinnost dle své volby poskytnout slevu z ceny díla nebo uskutečnit nové bezvadné plnění za původně sjednaných podmínek nebo v dohodnuté lhůtě vady odstranit. Volbu nároku oznámí zhotovitel objednateli při sdělení svého stanoviska k reklamaci.
 8. Reklamace vady díla neopravňuje objednatele pozastavit (zadržet) úhradu ceny díla ani odmítnout převzetí další dodávky díla. Nároky objednatele z vad díla zanikají, pokud objednatel neoznámí vady ve sjednaných lhůtách a dohodnutým způsobem.
 9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo takovým užíváním díla, které je v rozporu s účelem Smlouvy nebo dokumentace vztahující se k dílu.
 10. V případě, že objednateli vznikne škoda v důsledku porušení jakýkoliv povinností zhotovitele dle Smlouvy (např. též v důsledku vadné dodávky díla), aniž by zde byly dány okolnosti vyšší moci vylučující odpovědnost zhotovitele, bude zhotovitel zavázán pouze k úhradě skutečné, prokazatelně vzniklé majetkové újmy vyčíslené objednatelem, nikoli však k úhradě ušlého zisku, maximálně však do výše částky odpovídající 100% (sto procent) ceny díla. Pro případ vzniku škody z porušení různých závazků zhotovitele vůči objednateli, tj. souhrnná odpovědnost zhotovitele za škody vzniklé objednateli, v žádném případě nepřekročí 100% (sto procent) celkové ceny díla.


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy a v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o smírném vyřešení tohoto sporu, je k jeho rozhodnutí s konečnou platností příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR vPraze podle jeho Řádu, jedním rozhodcem ustanovenými dle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm stanovených. Rozhodčí nález doporučený oběma stranám je vykonatelným exekučním titulem.
 2. Objednatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy a z tohoto důvodu není oprávněn domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 3. Právní vztahy vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i záležitosti neřešené ve VODP, se budou řídit českým hmotným právem, zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1.1.2014

PDF verze ke stažení

Web vytvořil © Lukáš Markovský